Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö - Suomen suurlähetystö, Kathmandu : Kehitysyhteistyö : Kahdenvälinen kehitysyhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kathmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Puh. +977-1-4417 221, 4416 636
S-posti sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö

Suomi keskittyy kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä kolmelle pääsektorille: opetus, vesi sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion vahvistaminen.

Opetusalan yhteistyö

Kuva: Marianne Kujala-Garcia
Esikoululaisia Kathmandun Shivapuri Secondary School -koulussa
Esikoululaisia Kathmandun Shivapuri Secondary School -koulussa

Koulutuksen laadun ja oppimistulosten paraneminen ja kouluhallinnon kapasiteetin vahvistaminen ovat päätavoitteita suomen tuessa Nepalin opetussektorille. Suomi tukee näitä tavoitteita kahden ohjelman kautta:

Yleissivistävän koulutuksen sektoriohjelma. Ohjelmaa rahoittaa yhdeksän avunantajaa ja Nepalin hallitus kattaa yli 80 % sektoriohjelman rahoituksesta. Ohjelmaa toteuttaa Nepalin opetusministeriö. Suomen tuki on 20 miljoonaa euroa vuosille 2016–2020. Osa ohjelman rahoituksesta on sidottu tuloksiin. Suomi on tukenut 23 miljoonalla eurolla Nepalin edellistä opetussektoriohjelmaa vuosina 2009–2015. Nepalin opetussektorin sektoriohjelma kattaa koko maan esiopetuksesta vuosiluokkaan 12 ja tavoittaa noin 6,2 miljoonaa koululaista, 34 000 koulua ja 153 000 opettajaa.

Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen opetussektorilla. Ohjelma on teknistä tukea Nepalin opetusministeriölle sektoriohjelman alla. Tuen tavoitteena on laaja-alaisten taitojen integroiminen opetussuunnitelmaan, oppimateriaaleihin ja opettajankoulutukseen.  Nepalin opetusministeriö on määritellyt neljä laaja-alaista osaamiskokonaisuutta: yhteistyötaidot, ajattelu ja oppimaan oppiminen, ihmisenä kasvaminen ja yrittäjyystaidot. Hanketta toteutetaan vuosina 2016–2019 ja Suomen tuki on 1,7 miljoonaa euroa. Ohjelmaa edelsi vuonna 2012–2016 toteutettu TVET soft skills -hanke (TSSP), jossa työelämään valmentavia taitoja sisällytettiin yleisopetuksen ylemmille luokille.

Vesialan yhteistyö 

Kuva: Narendra Shrestha
Puhtaan veden saatavuus on keskeistä Nepalin kehityksessä.
Puhtaan veden saatavuus on keskeistä Nepalin kehityksessä.

Puhtaan veden saatavuus on keskeistä Nepalin kehityksessä.

Puhtaan veden saatavuus, toimiva sanitaatio sekä yleinen hygieniatilanteen ja -tietoisuuden parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita Nepalin kehityksessä. Suomi on maaseudun vesihuollon huomattava tukija ja rahoittaa yhdessä Nepalin hallituksen kanssa kahta isoa vesihanketta.

  • Rural Water Supply and Sanitation Project in Western Nepal (RWSSP-WN) keskittyy vesi-, sanitaatio- ja hygieniatilanteen parantamiseen ja sitä kautta köyhyyden vähentämiseen Länsi-Nepalissa. Hankkeen toinen vaihe alkoi syyskuussa 2013 ja jatkuu vuoteen 2019 asti.

  • Kaukolännessä toimivan laaja-alaisen vesihankkeen (Rural Village Water Resources Management Project (RVWRMP)) keskeisiä alueita ovat juomaveden, sanitaation ja hygienian lisäksi kastelu, pienvesivoimalat, kotitalouksien puutarhat ja osuuskunnat. Niiden kautta hanke tukee elinolojen parantamista Nepalin syrjäisimmällä alueella. Hankkeessa on käynnissä kolmas vaihe (2016–2021) ja myös Euroopan Unioni tukee hanketta Suomen kautta.

Nämä hankkeet toimivat pääasiallisesti yhteensä 24 piirikunnan alueella. Vuonna 2017 toimeenpantu paikallishallinnon uudistus poisti kuntien ja piirikuntien aseman ja hankkeiden rooli alueiden tulevassa suunnittelussa ja rakentamisessa on merkittävä.

Suomi rahoitti myös Unicefin WASH for All -ohjelmaa vuosina 2011–2016. Se toteutti työtä varsinkin sanitaatioon liittyen ja selvitti mahdollisuuksia ja tarvetta siirtyä projektilähtöisestä yhteistyöstä sektorin laajuiseen tukeen Nepalissa.

Suomen rooli vesisektorin kehityksessä on ollut keskeinen varsinkin vuosina 2014-2017 Suomen johtaessa sektorin avunantajatyöryhmää. Varsinkin vuodet 2015 ja 2016 olivat merkittäviä, koska niiden aikana valmisteltiin sektorin 15 vuoden kehityssuunnitelmaa ja lainsäädäntöä.

Tasa-arvon ja oikeusvaltion vahvistaminen

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavista teemoista Nepalissa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavista teemoista Nepalissa.

Suomi tukee YK:n kehitysohjelman kautta 5,4 miljoonalla eurolla Nepalin oikeusvaltiokehityshanketta vuosina 2014–2017. Päätoteuttajana on korkein oikeus. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa oikeussektorin koordinaatiota, seurantavalmiuksia ja tuomioiden toimeenpanoa sekä vahvistaa lakien toimeenpanoa ja ihmisoikeusvelvoitteiden integroimista lakeihin. Lisäksi tarjotaan oikeusapupalveluita erityisesti haavoittuvimmille ryhmille. Seksuaalirikosten ja syrjinnän uhreille tarjotaan lakineuvontaa sekä mahdollisuutta päästä turvakotiin ja lastensuojeluun.

Suomi on tukenut konfliktista kärsineiden naisten asemaa YK:n tasa-arvojärjestön kautta vuosina 2012–2016 kolmessa piirikunnassa kaukolännessä (naiset, rauha ja turvallisuus -hanke). Suomi jatkaa vuonna 2017 konfliktista kärsineiden naisten tukemista YK:n tasa-arvojärjestön kautta. Hanke on osa järjestön strategista toimeenpano-ohjelmaa ja vahvistaa Nepalin hallituksen kapasiteettia suunnitella ja toimeenpanna naiset, rauha ja turvallisuus -hankkeen toista vaihetta. Hankkeen tavoitteena on, että tytöt ja naiset hyötyvät humanitaarisesta tuesta ja toimeentulon mahdollisuuksista mahdollisimman turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Hanketta toteutetaan kolmessa pahiten maanjäristyksessä tuhoutuneessa piirikunnassa ja kahdessa Terain piirikunnassa.

Kaikkein köyhimmässä asemassa olevien nepalilaisten naisten taloudellista asemaa Suomi tukee YK:n tasa-arvojärjestön kautta 3,74 miljoonalla eurolla vuosina 2015–2017. Nepalilaisten naisten osallisuus maan talouden edistämisessä on rajoittunut johtuen vähäisistä taloudellisista resursseista ja alhaisesta koulutustasosta. Hanke on osa YK:n tasa-arvojärjestön maaohjelmaa Nepalissa ja edistää tasa-arvoon kohdistuvan tutkimustiedon saatavuutta, hallituksen kapasiteettia seurata sukupuolen välisen tasa-arvon ehtoja talouspolitiikassa kansallisella ja piirikuntatasolla ja vahvistaa syrjäytyneiden naisten verkostojen kapasiteettia vaikuttaa paikallisiin ja kansallisiin päätöksentekoprosesseihin. Hanke edistää myös syrjäytyneiden naisten taloudellista asemaa yrittäjyystuen ja koulutuksen kautta.

© Suomen suurlähetystö, Kathmandu | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot